Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Föreskrifter

Följande föreskrifter fastställs att gälla från och med 2020-01-01 (jfr protokoll från fakultetsstyrelsen 2016-11-09 § 110). Dessa föreskrifter ersätter tidigare beslutade föreskrifter för Centrum för Öresundsstudier (Dnr 2016/1436).
Ärendet har varit föremål för förhandling enligt MBL 11§ 2019-10-22.

Organisatorisk placering
Centrum för Öresundsstudier, tidigare Centrum för Danmarksstudier (CfD), är ett centrum inom Lunds universitet. CfD inrättades av universitetsstyrelsen 1998-09-25 och tillhörde under lång tid Universitetets särskilda verksamheter (USV). Från och med 2017-01-01 ingår Centrum för Öresundsstudier organisatoriskt i Institutionen för kulturvetenskaper, Humanistiska och teologiska fakulteterna.


Syfte och uppdrag
Centrum för Öresundsstudier är en nätverksorganisation med målsättningen att skapa möten mellan forskare och mellan forskare och aktörer utanför universitet samt utgöra ett organ för samverkan med det omgivande samhället. Centrumbildningen fokuserar på gränsregioner som transnationella regioner och empiriska undersökningsytor, i synnerhet Öresundsregionen. Utifrån idén om gränsen som barriär och motor ska centrumbildningen utgöra plattform för kritiska diskussioner i frågor relevanta för en rad olika transnationella processer, till exempel migrationsmönster, miljö- och klimatfrågor, identitet och politik, kulturarv och teknik.

Centrum för Öresundsstudier har som uppdrag att:

  • stimulera och initiera flervetenskaplig forskning vid Lunds universitet där Öresundsregionen och gränsregionsfrågor undersöks ur regionala, nationella och transnationella historiska och samtida perspektiv
  • skapa och utveckla nationella och transnationella forskningsnätverk som fokuserar på Öresundsregionen och gränsregionsfrågor
  • fungera som nationellt och transnationellt resurscentrum för kunskap om och kritisk analys av Öresundsregionen och gränsregionsfrågor
  • stimulera kontakt mellan lärosäten och det omgivande samhället, i synnerhet myndigheter, organisationer samt skolor och näringsliv rörande gränsfrågor, med betoning på Öresundsregionen


Styrelse
Centrum för Öresundsstudier leds av en tvärvetenskaplig styrelse som sammanträder minst två gånger per termin. Styrelsen har inom ramen för institutionsorganisationen det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer för denna, fastställer årlig verksamhetsplan, föreslår budget och gör en verksamhetsredovisning. Centrum för Öresundsstudiers budget godkänns årligen av styrelsen för Institutionen för kulturvetenskaper.

Styrelsen ska bestå av högst tolv ledamöter (inkl ordförande och ställföreträdande ordförande) enligt följande:

  • 1 ordförande, gärna verksam vid danskt lärosäte
  • 1 ledamot från Institutionen för kulturvetenskaper
  • 4 ledamöter från minst tre skilda fakulteter vid Lunds universitet
  • 3 ledamöter ska vara externa aktörer, varav minst en ska vara verksam vid ett danskt lärosäte

Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter.

Dekanen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna utser ordförande, ställföreträdande ordförande och övriga ledamöter på förslag från prefekten. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen, med undantag av studentrepresentanterna, är tre år.

Prefekten har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen.

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen och utses på det sätt som anges i personal- företrädarförordningen.


Föreståndare
Centrum för Öresundsstudier ska ha en föreståndare, som ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare och anställd vid Institutionen för kulturvetenskaper. Föreståndaren utses av dekanen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna på förslag av prefekten. Föreståndaren har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen och är huvudföredragande i denna. Föreståndaren håller Centrum för Öresundsstudiers styrelse kontinuerigt informerad och tillser att alla ärenden som faller under styrelsens beslutsansvar tas upp på styrelsens dagordning.

I enlighet med Lunds universitets arbetsordning (dnr STYR 2016/702) ska föreståndaren verka för att forskningsaktiviteterna bedrivs med hög kvalitet samt främja samverkan med det omgivande samhället. Föreståndaren företräder Centrum för Öresundsstudier inom och utom universitetet.

Uppdraget som föreståndare gäller i en mandatperiod om tre år. Normalt innehas uppdraget längst i två mandatperioder.

Koordinator
Vid Centrum för Öresundsstudier ska det finnas en koordinator. Koordinatorn bistår föreståndaren och är föredragande i styrelsen när denne inte kan närvara.

Finansiering
Centrum för Öresundsstudier finansieras med särskilda medel som anvisas av rektor via HT-fakulteterna samt i förekommande fall med medel från externa finansiärer.

Personal
Personal kan finansieras av medel som tilldelas Centrum för Öresundsstudier, dock kan denna personal inte förtecknas vid centrat.

Utvärdering
Utvärdering görs 2023 och därefter vart sjätte år. Utvärdering initieras av föreståndaren.

Ändring av föreskrifter
Ändring av dessa föreskrifter sker i enlighet med vad som anges i Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Centrum för Öresundsstudier (CORS)

Ledningen vid Lunds universitet fattade beslut att ändra namn på Centrum för Danmarksstudier november 2013 (Dnr 2013/642). Detta skedde efter förslag från CfD:s styrelse. Till grund för namnbytet låg två utvärderingar som gjordes 2011 respektive 2012, av externa granskare. I båda utvärderingarna konstaterades att centrumbildningen initierade spännande forskning och dynamiska möten mellan forskare, men att namnet inte motsvarade verksamhetens faktiska arbetsområde. Sedan centrumbildningen etablerades i slutet av 1990-talet har nämligen verksamheten inte enbart studerat Danmark utan också svensk-danska relationer såsom dessa bland annat kommer till uttryck i Öresundsregionen.

Namnbytet indikerar att centrumbildningen fokuserar på Öresundsregionen som en spännande transnationell region i sig, men också som en empirisk undersökningsyta för frågor som är relevanta för de flesta gränsregioner i världen, till exempel gränsen som barriär och motor, migrationsmönster, utanförskap, identitetspolitik och en mängd andra transnationella processer.