Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Föreskrifter

Föreskrifterna fastställs att gälla från och med 2017-01-01 (jfr protokoll från fakultetsstyrelsen 161109 § 110). Dessa föreskrifter ersätter tidigare beslutade föreskrifter för Centrum för Öresundsstudier (Dnr LS 2012/297).

Organisatorisk placering
Centrum för Öresundsstudier, tidigare Centrum för Danmarksstudier (CfD), är ett centrum inom Lunds universitet. CfD inrättades av universitetsstyrelsen 1998-09-25 och tillhörde under lång tid Universitetets särskilda verksamheter (USV). Från och med 2017-01-01 ingår Centrum för Öresundsstudier organisatoriskt i Institutionen för kulturvetenskaper, Humanistiska och teologiska fakulteterna. Centrets fysiska placering är oberoende av institutionstillhörigheten. 

Syfte och uppdrag
Centrum för Öresundsstudier har som övergripande uppgift att vara ett organ för forskning och för samverkan med det omgivande samhället i frågor rörande Öresundsregionen ur regionala, nationella och internationella perspektiv. 

I uppgifterna ingår även att stärka Öresundsstudier vid Lunds universitet och att öka den nationella kompetensen inom detta område.

Centrum för Öresundsstudier har som uppdrag att:

 • initiera, stärka och samordna flervetenskaplig forskning vid Lunds universitet om Öresundsregionen ur regionala, nationella och internationella perspektiv
 • skapa och utveckla nationella och internationella forskningsnätverk om Öresundsregionen
 • verka för att studier om Öresundsregionen genomförs med både historiska och samtida perspektiv
 • fungera som nationellt och internationellt resurscentrum för kunskap om Öresundsregionen
 • sprida kunskap om Öresundsregionen ur regionala, nationella och internationella perspektiv genom publikationer, konferenser, seminarier och workshoppar 
 • stimulera kontakter mellan lärosäten och omgivande samhälle och särskilt interagera med myndigheter, organisationer, skola och näringsliv kring frågor rörande Öresundsregionen
 • bedriva utbildningsverksamhet om särskilda beslut fattas om detta.

Styrelse
Styrelse Centrum för Öresundsstudier leds av en styrelse. Centrum för Öresundsstudiers styrelse ska bestå av 9 ledamöter och ha följande sammansättning:

 • Ordförande
 • 1 ledamot från Institutionen för kulturvetenskaper
 • 1 ledamot från Campus Helsingborg
 • 1 ledamot från Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • 1 ledamot från Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • 1 ledamot från Lunds Tekniska Högskolan (LTH)
 • 3 ledamöter ska representera externa intressen, varav minst en ska vara verksam vid ett danskt lärosäte
 • 2 studentrepresentanter

Dekanen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna utser ledamöter och ordförande efter förslag från respektive enhet. Föreståndaren för Centrum för Öresundsstudier ska vara styrelsens ordförande (se nedan). 

Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är tre år.

Företrädare för personalorganisationerna har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen och utses på det sätt som anges i personalföreträdarförordningen.

Styrelsen har inom ramen för institutionsorganisationen det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer för denna, fastställer årlig verksamhetsplan, budget och verksamhetsredovisning. Centrum för Öresundsstudiers budget godkänns årligen av styrelsen för Institutionen för kulturvetenskaper.

Föreståndare
Centrum för Öresundsstudier ska ha en föreståndare. Föreståndaren, som ska vara en vetenskapligt eller konstnärligt kompetent lärare, utses av dekanen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Föreståndaren företräder Centrum för Öresundsstudier inom och utom universitetet. 

Uppdraget som föreståndare sträcker sig normalt över tre år.

Ställföreträdande föreståndare
Vid Centrum för Öresundsstudier ska det finnas en ställföreträdande föreståndare som utses bland styrelseledamöterna. Ställföreträdande föreståndare utses av Centrum för Öresundsstudiers styrelse på förslag från föreståndaren.

Finansiering
Centrum för Öresundsstudier finansieras med medel som anvisas av rektor via Humanistiska och teologiska fakulteterna samt i förekommande fall med medel från externa finansiärer.   

Personal
Personal kan finansieras av medel som tilldelas Centrum för Öresundsstudier, dock kan denna personal inte förtecknas vid centret.

Utvärdering
Utvärdering görs efter beslut av dekanen. 

Ändring av föreskrifter
Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av styrelsen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Sidansvarig:

Centrum för Öresundsstudier (CORS)

I november 2013 fattade ledningen vid Lunds universitet beslut (Dnr 2013/642) att ändra namn på Centrumbildningen. Detta skedde efter förslag från CfD:s styrelse. Till grund för namnbytet ligger två utvärderingar som gjordes 2011 respektive 2012 av externa granskare. I båda utvärderingarna konstaterades att Centrumbildningen initierade spännande forskning och dynamiska möten mellan forskare, men att namnet inte motsvarade verksamhetens faktiska arbetsområde. Sedan centrumbildningen etablerades i slutet av 1990-talet har nämligen verksamheten inte enbart studerat Danmark utan också svensk-danska relationer såsom dessa bland annat kommer till uttryck i Öresundsregionen.

Med namnbytet indikeras att Centrumbildningen fokuserar på Öresundsregionen som en spännande transnationell region i sig, men
också som en empirisk undersökningsyta för frågor som är relevanta för de flesta gränsregioner i världen, till exempel gränsen som barriär och motor, migrationsmönster, utanförskap, identitetspolitik och en mängd andra transnationella processer.

Centrum för Öresundsstudier kommer sålunda även fortsättningsvis att initiera forskning med hög samhällsrelevans samtidigt som intresset för Danmark finns kvar.

Centrum för Öresundssstudier
Lunds universitet
Campus Helsingborg
Box 882
251 08 Helsingborg

Telefon 046-222 00 00 (växel)